بهداشت ، ایمنی و محیط زیست آمل ( AMOL HSE )

رتبه اول جشنواره وبلاگ نویسی سلامت - 1388

← صفحه بعد صفحه قبل →
سم شناسی
ساعت ۱:٥۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ دی ۱۳۸٧ 

 

جدول مواد واکنش دهنده با آب که تولید گازهای سمی می کنند

 

 

موادی که در هنگام ریخته شدن در آب به میزان زیادی تولید گازهای سمی تنفسی می نمایند

گاز(های) سمی تفسی تولید شده

نام ماده شیمیائی

 

ردیف

HCl

 

Dimethyldichlorosilane

 

1

HCl

 

Ethyltrichlorosilane

 

2

HCl

 

Methyldichlorosilane

 

3

HCl

 

Methyltrichlorosilane

 

4

HCl

 

Trichlorosilane

 

5

HCl

 

Trimethylchlorosilane

 

6

HCl

 

Vinyltrichlorosilane

 

7

HCl

 

Vinyltrichlorosilane, inhibited

 

8

HCl

 

Vinyltrichlorosilane, stabilized

 

9

H2S

 

Phosphorus pentasulfide, free from yellow and white Phosphorus

 

10

H2S

 

Phosphorus pentasulphide, free from yellow and white Phosphorus

 

11

PH3

 

Calcium phosphide

 

12

H2S      SO2

 

Sodium dithionite

 

13

H2S      SO2

 

Sodium hydrosulfite

 

14

H2S      SO2

 

Sodium hydrosulphite

 

15

PH3

 

Aluminum phosphide

 

16

NH3

 

Lithium amide

 

17

PH3

 

Magnesium aluminum phosphide

 

18

PH3

 

Sodium phosphide

 

19

HCN

 

Acetone cyanohydrin, stabilized

 

20

HCN

 

Potassium cyanide

 

21

HCN

 

Potassium cyanide, solid

 

22

HCN

 

Sodium cyanide

 

23

HCN

 

Sodium cyanide, solid

 

24

HBr

 

Acetyl bromide

 

25

HCl

 

Acetyl chloride

 

 

26

HCl

 

Allyltrichlorosilane, stabilized

 

27

HBr

 

Aluminum bromide, anhydrous

 

28

HCl

 

Aluminum chloride, anhydrous

 

29

HCl

 

Amyltrichlorosilane

 

30

HF

 

Antimony pentafluoride

 

31

HF      Br2

 

Bromine pentafluoride

 

32

HF      Br2

 

Bromine trifluoride

 

33

HCl

 

Butyltrichlorosilane

 

34

HCl

 

Chloroacetyl chloride

 

35

HCl

 

Chlorosulfonic acid

 

36

HCl

 

Chlorosulfonic acid and Sulfur trioxide mixture

 

37

HCl

 

Chlorosulphonic acid

 

38

HCl

 

Chlorosulphonic acid and Sulphur trioxide mixture

 

39

HCl

 

Sulfur trioxide and Chlorosulfonic acid

 

40

HCl

 

Sulphur trioxide and Chlorosulphonic acid

 

41

HCl

 

Chromium oxychloride

 

42

HCl

 

Cyclohexyltrichlorosilane

 

43

HCl

 

Dichlorophenyltrichlorosilane

 

44

HCl

 

Diethyldichlorosilane

 

45

HCl

 

Diphenyldichlorosilane

 

46

HCl

 

Dodecyltrichlorosilane

 

47

HF

 

Fluorosulfonic acid

 

48

HF

 

Fluorosulphonic acid

 

49

HCl

 

Hexyltrichlorosilane

 

50

HCl

 

Nonyltrichlorosilane

 

51

HCl

 

Octadecyltrichlorosilane

 

52

HCl

 

Octyltrichlorosilane

 

53

HCl

 

Phenyltrichlorosilane

 

54

HCl

 

Phosphorus pentachloride

 

55

HCl

 

Phosphorus trichloride

 

56

HCl

 

Phosphorus oxychloride

 

57

HCl

 

Propyltrichlorosilane

 

58

HCl

 

Silicon tetrachloride

 

59

HCl   SO2   H2S

 

Sulfur chlorides

 

60

HCl   SO2    H2S

 

Sulphur chlorides

 

61

HCl SO3

 

Sulfuryl chloride

 

62

HCl SO3

 

Sulphuryl chloride

 

63

HCl SO3

 

Thionyl chloride

 

64

HCl

 

Titanium tetrachloride

 

65

HI

 

Acetyl iodide

 

66

H2S     SO2

 

Calcium dithionite

 

67

H2S     SO2

 

Calcium hydrosulfite

 

68

H2S     SO2

 

Calcium hydrosulphite

 

69

H2S     SO2

 

Zinc dithionite

 

70

H2S     SO2

 

Zinc hydrosulfite

 

71

H2S     SO2

 

Zinc hydrosulphite

 

72

NH3

 

Magnesium diamide

 

73

PH3

 

Magnesium phosphide

 

74

PH3

 

Potassium phosphide

 

75

PH3

 

Strontium phosphide

 

76

HCI

 

Methylphenyldichlorosilane

 

77

HF

 

Iodine pentafluoride

 

78

HBr

 

Phosphorus pentabromide

 

79

HBr

 

Boron tribromide

 

80

NH3

 

Lithium nitride

 

81

HF

 

Radioactive material, Uranium hexafluoride, fissile

 

82

HF

 

Uranium hexafluoride, fissile containing more than 1% Uranium-235

 

83

HF

 

Radioactive material, Uranium hexafluoride

 

84

HF

 

Radioactive material, Uranium hexafluoride, non-fissile or fissile-excepted

 

85

HF

 

Uranium hexafluoride

 

86

HF

 

Uranium hexafluoride, fissile-excepted

 

87

HF

 

Uranium hexafluoride, low specific activity

 

88

HF

 

Uranium hexafluoride, non-fissile

 

89

HCl

 

Chlorosilanes, flammable, corrosive, n.o.s.

 

90

HCl

 

Chlorosilanes, n.o.s.

 

91

HCl

 

Chlorosilanes, corrosive, flammable, n.o.s.

 

92

HCl

 

Chlorosilanes, n.o.s.

 

93

HCl

 

Chlorosilanes, corrosive, n.o.s.

 

94

HCl

 

Chlorosilanes, n.o.s.

 

95

HCl

 

Chlorosilanes, n.o.s.

 

96

HCl

 

Chlorosilanes, water-reactive, flammable, corrosive, n.o.s.

 

97

PH3

 

Aluminum phosphide pesticide

 

98

HCl

 

Metal alkyl halides, n.o.s.

 

99

HCl

 

Metal alkyl halides, water-reactive, n.o.s.

 

100

HCl

 

Metal aryl halides, n.o.s.

 

101

HCl

 

Metal aryl halides, water-reactive, n.o.s.

 

102

HCl

 

Aluminum alkyl halides

 

103

HCl

 

Aluminum alkyl halides, liquid

 

104

HCl

 

Aluminum alkyl halides, solid

 

105

HCl

 

Aluminum alkyl halides, solid

 

106

Cl2

 

Chlorine dioxide, hydrate, frozen

 

107

 

توضیحات علائم اختصاری شیمیائی مواد سمی تنفسی :

Phosphine

 

PH3

 

Hydrogen fluoride

 

HF

 

Bromine

 

Br2

 

Sulfur dioxide

 

SO2

 

Hydrogen iodide

 

HI

 

Chlorine

 

Cl 2

 

Sulphur dioxide

 

SO2

 

Hydrogen sulfide

 

H2S

 

Hydrogen bromide

 

HBr

 

Sulfur trioxide

 

SO3

 

Hydrogen sulphide

 

H2S

 

Hydrogen chloride

 

HCl

 

Sulphur trioxide

 

SO3

 

Ammonia

 

NH3

 

Hydrogen cyanide

 

HCN

 

 


کلمات کلیدی: سم شناسی شغلی ، msds