10 هزار و 677 حادثه ناشی از کار در ایران در 6 ماهه نخست سال

١٠ هزار و ۶٧٧ حادثه ناشی از کار در ایران در ۶ ماهه نخست سال

 

برای هر فردی در جهان کار کردن در بهترین شرایط ایمنی و بهداشت حق مسلم محسوب می شود. پیشگیری از مخاطرات شغلی موضوعی حیاتی است. متأسفانه هر سه دقیقه در گوشه و کنار جهان، یک نفر بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری شغلی (حرفه ای) جان خود را از دست می دهد و در کشورمان در 6 ماهه نخست سال، 61 کارگر بر اثر حوادث کار، فوت کرده اند.

آمار شش ماهه نخست سال جاری در مورد حوادث ناشی از کار، بیانگر آن است که 10 هزار و 677 نفر از کارگران در این مدت، دچار حادثه ناشی از کار شده اند. این رقم، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از 14 درصد افزایش داشته است. فقدان اقدام های پیشگیرانه بدون شک به ضررهای اقتصادی و زیان های انسانی منجر می شود.

از نظر جغرافیایی بیشترین آمار حادثه دیدگان در نیمه نخست سال جاری، مربوط به شهرستانهای تهران با 1103 مورد و کمترین آن نیز مربوط به خراسان جنوبی با 29 مورد حادثه بوده است.

تهویه نامطلوب با 6درصد و بی احتیاطی با 52 درصد، به ترتیب کمترین و بیشترین علت وقوع حادثه در شش ماهه نخست سال جاری بوده است. سقوط و لغزیدن از ارتفاع برای 2092 مصدوم، بیشترین آمار حادثه دیدگان را به خود اختصاص داده است و وقوع انفجار و آتش سوزی برای 49 کارگر، کمترین نوع حادثه روی داده بوده است.

از آمار 10 هزار و 677 حادثه در نیمه نخست سال جاری، 153 حادثه برای کارگران زن و 10 هزار و 524 حادثه برای کارگران مرد روی داده است.

50 درصد حادثه دیدگان، از ناحیه دست و انگشتان دست، دچار حادثه شده اند، بررسی های آماری نشان می دهد در حوادث روی داده در این مدت، بیشترین فراوانی عضو حادثه دیده با پنج هزار و 318 مورد حادثه، مربوط به ناحیه دست و انگشتان و کمترین آن با 143 مورد مربوط به مغز بوده است. همچنین 43/25 درصد از حادثه دیدگان مجرد و 57/74 درصد متأهل بوده اند.

در بررسی سهم فعالیت بخش های مختلف اقتصادی در بروز حوادث، آمارها حاکی از آن است که فعالیت در دو بخش پیمانکاری های عمرانی و غیر عمرانی با 25/24 در صد و کار در حوزه فلزات اساسی، ماشین های الکترونیکی و غیر الکترونیکی با 07/24 درصد، بیشتر از سایر فعالیت ها، حادثه ساز بوده اند.

پیشگیری به نظر بسیار پر هزینه می آید اما تمامی موارد مشاهده شده نشانگر آن است که پیشگیری بهترین روش برای کاهش هزینه ها می باشد و ایمنی شغلی مسئولیتی است که همه باید به آن توجه نمایند. شایان ذکر است اتحادیه بین المللی تأمین‌اجتماعی (ایسا)،بهبودفرهنگ‌ایمنی شغلی‌و بهداشت درمحیط کارهارا ازاهداف اصلی‌خوددرسراسر جهان‌قرار داده است.

لینک خبر :سایت سازمان تامین اجتماعی

/ 0 نظر / 37 بازدید