پیام مدیر کل مرکز سلامت محیط و کار

بنامخدا

پیاممدیرکلمرکزسلامتمحیطوکار

 

8 اردیبهشت1388 مصادفبا28 آوریل2009 میلادیروزجهانیایمنی،بهداشتحرفهایوسلامت شغلیرابههمهخدمتگذارانعرصهسلامتشغلیوهمکارانمحترمبهداشتحرفهایتبریکوتهنیتعرضمینمایم.

 

همهمادرمقابلمرگوزندگیمسئولیم

 

درهر15 ثانیهیککارگرمیمیردو160 کارگربه» درزمانیکهاعلاممیگردددرجهان زنگخطریرابرایتمامخدمتگزارانحیطه« حوادثوبیماریهایناشیازکاردچارمیشوند بهداشتحرفهایوسلامتشغلیبهصدادرمیآوردوماراواداربهخدمترسانیهرچهبیشتربه اینقشرمینماید.

اینجانبدستتمامیاورانخوبومؤثردرمقابلهبااینخطراتازکارفرمایانگرفتهتاکارگران، دولتمردان،اساتیددانشگاهها،کارشناسانصدیقبهداشتحرفهایدر

/ 0 نظر / 14 بازدید