تقلب در آزمون کارشناسی ارشد

بسمه تعالی

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی-معاونت آموزشی و امور دانشجویی

مرکز سنجش آموزش پزشکی

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی پزشکی بهداشت و تخصصی

کارنامه داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه پزشکی سال تحصیلی 86-1385
 

 رشته: بهداشت حرفه ای 

 نام خانوادگی :

 شماره داوطلب: 267443  نام :  شماره پرونده: 29080042  نام پدر : عطا  سهمیه: ازاد  شماره شناسنامه : 1   نمره کل: 252.75  نمره کتبی 252.75  رتبه در سهمیه : 2    نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد (به بند 6 کارنامه توجه شود.): 191   درس دوم: 54.07  درس اول: 2.22  درس چهارم: 44.44   درس سوم: 64.44  درس ششم: 100  درس پنجم: 100  درس هشتم: 0  درس هفتم: 44.17  درس دهم:  درس نهم: 0  درس دوازدهم:  درس یازدهم:   مواد امتحانی: فیزیک -بهداشت حرفه ای -شیمی -ریاضی -فیزیولوژی -اناتومی -زبان عمومی -

 

 

بسمه تعالی

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی-معاونت آموزشی و امور دانشجویی

مرکز سنجش آموزش پزشکی

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی پزشکی بهداشت و تخصصی

کارنامه داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه پزشکی سال تحصیلی 86-1385
 

 رشته: بهداشت حرفه ای 

 نام خانوادگی :

 شماره داوطلب: 267442  نام :  شماره پرونده: 29080043  نام پدر : عبدالرزاق  سهمیه: ازاد  شماره شناسنامه : 4159128   نمره کل: 245.75  نمره کتبی 245.75  رتبه در سهمیه : 3    نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد (به بند 6 کارنامه توجه شود.): 191   درس دوم: 57.04  درس اول: 2.22  درس چهارم: 44.44   درس سوم: 40  درس ششم: 100  درس پنجم: 100  درس هشتم: 0  درس هفتم: 44.17  درس دهم:  درس نهم: 0  درس دوازدهم:  درس یازدهم:   مواد امتحانی: فیزیک -بهداشت حرفه ای -شیمی -ریاضی -فیزیولوژی -اناتومی -زبان عمومی -

 

 

 

 

 

لطفاٌ به شماره داوطلبی و درصد های دروس علامت گذاری شده بدقت توجه شود . با یک نگاه ساده به تقلب این دو فرد در آزمون کارشناسی ارشد ۸۶-۸۵ می توان پی برد . ( این کارنامه ها از سایت http://dme.hbi.ir استخراج شده است )

حال سوال این است که با توجه به افتضاهی که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در آزمون دستیاری چند دوره قبل ببار آورده و هنوز تکلیف پرونده های مفتوحه در این مورد روشن نشده و آقایان با خیال راحت در دانشگاه مشغول تحصیل هستند ؛ تکلیف اینگونه تقلبات در آزمون کارشناسی ارشد چیست و مسئول عواقب تضییع حقوق شرکت کنندگان در این آزمون کیست .

/ 0 نظر / 34 بازدید