نکات ایمنی هنگام استفاده از نردبان و نردبان متحرک

نردبانهایتکیهدهندههنگاماستفاده

 

مدتزماناستفادهکوتاه)حداکثر30 دقیقه(

کارسبک)حداکثر10 کیلوگرم(

زاویهنردبان75 درجه– 1 در4 درجه1) واحدبرایهر4 واحد(

همیشهنردبانراموقعبالارفتنمحکمبگیرید

بیشازحدبالانرویدمطمئنشویدقلابهایتسمهدروننردباناستوهردوپارادرطیکلکارروییکپلهنگهدارید.

ازسهپلهآخربالاترکارنکنیدایستادندراینوضعیتیکجایدستبرایتانایجادمیکند.

 

آمادهساختننردبانهایمتحرکجهتاستفاده

 

روزانهقبلاازاستفادهنردبان)ازجملهپایههایآن( راچککنید.

مطمئنشویدفضایکافیبرایبازشدنکاملنردبانوجوددارد.

ازابزارهایقفلکنندهاستفادهکنید.

زمینیکهنردبانرویآنقرارگرفته

/ 0 نظر / 19 بازدید