سن مغز خود را بسنجید

یک بازی ساده ومشکل ؟!
استارت را بزنید جای اعداد را حفظ کنید و سپس از کوچک به بزرگ با کلیک روی دایره ها پیدایشان کنید . در انتها سن مغز شما مشخص میشود :

http://flashfabrica.com/f_learning/brain/brain.html

/ 0 نظر / 5 بازدید