از شنوایی خود مراقبت کنید وگرنه آن را از دست میدهید!

آیادرمحلکارمنمشکلسروصداوجوددارد؟

 

احتمالااگربههرکدامازپرسشهایزیردربارهسروصدادرمحلیکهکارمیکنیدجوابمثبتدهید،جواب "آری" است:

آیاتحملسروصدابرایتانطاقتفرسااست - مانندخیابانشلوغ،صدایجاروبرقییاهنگامحضوردررستورانشلوغ؟

آیادرحداقلقسمتیازروزمجبورهستیدبرایاینکهمکالمهعادیداشتهباشیدبلندترحرفبزنید؟

آیاازابزارهایاماشینآلاتپرسروصداهرروزبیشازنیمساعتاستفادهمیکنید؟

آیادرصنعتیپرصدامانندساختوساز،تخریبیاجادهسازی؛چوببری؛پردازشپلاستیک؛مهندسی؛تولیدمنسوجات؛ پارچهبافیمعمولی؛آهنگری،پرسیامنگنه؛ساختکاغذومقوا؛قوطیوبطریسازی؛ریختهگریکارمیکنید؟

آیاسر

/ 0 نظر / 28 بازدید