آیین‌نامه مربوط به انتخاب اساتید دانشگاه و ... در شورای عالی حفاظت فنی

تبصره ـ انتخاب دانشگاه مرتبط با پیشنهاد رئیس شورای عالی حفاظت فنی می‌باشد.
ب) دو نفر نمایندگان کارگران با معرفی کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران با رعایت تبصره یک ماده 136 قانون کار.
ج) دو نفر از مدیران صنایع با معرفی کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان با رعایت آیین‌نامه موضوع تبصره 6 ماده 131 قانون کار.
تبصره ـ یک نفر از نمایندگان کارگران و یک نفر از مدیران صنایع در شورای عالی حفاظت فنی ترجیحاً از بخش کشاورزی خواهد بود .
ماده2ـ رؤسـای دانشگاه‌های مرتبط و هر یـک از کانونها و مجمع یادشده باید علاوه بر اعضای اصلی دو نفر به عنوان عضو علی‌البدل به شورای عالی حفاظت فنی معرفی نـمایند به طوری که به ازای هـر عضو اصلی همـواره یک عضو علـی‌البدل جایگزین گردد.
تبصره ـ در صورت مرخصی و عدم حضور اعضای اصلی در جلسه، اعضای علی‌البدل با داشتن حق رای شرکت خواهند کرد.
ماده3ـ عضویت اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در شورای عالی حفاظت فنی به مدت دو سال بوده و تمدید عضویت آنان به ترتیب با درخواست دانشگاه مربوطه و مراجع موضوع بند «ب» و «ج» ماده 1 و تأیید رئیس شورای عالی حفاظت فنی بلامانع است.
تبصره1ـ کانونهای عالی و مجمع موضوع بندهای «ب» و «ج» ماده1 می‌توانند قبل از اتمام دوره عضویت هریک از نمایندگان یادشده، به عضویت وی خاتمه داده و فرد دیگری را برای باقیمانده مدت عضویت، معرفی نمایند.
تبصره2ـ درصورت عدم تشکیل یا فقدان اعتبار هر یک از کانونهای عالی و مجمع یادشده، انتخاب نمایندگان مربوط در اجرای تبصره 2 ماده 136 قانون کار با وزیر کار و امور اجتماعی خواهد بود.
ماده4ـ احکام عضویت نمایندگان کارگران، مدیران صنایع و اساتید دانشگاه در شورای عالی حفاظت فنی توسط وزیر کار و امور اجتماعی صادر می‌گردد .
این آیین‌نامه مشتمل بر 4 ماده و 3 بند و پنج تبصره در جلسه مورخ 17/3/1389 شورای عالی حفاظت فنی تهیه و در تاریخ 16/11/1389 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، آیین‌نامه قبلی مصوب 23/6/1370 لغو می‌گردد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ عبدالرضا شیخ‌الاسلامی
/ 0 نظر / 24 بازدید