لرزش دست-بازو

عوارضلرزشدستوبازوچیست؟

لرزشدستوبازوبراعصاب،رگهایخونی،ماهیچههاومفاصلدست،مچوبازواثرمیگذارد.

اینعوارض،درصورتنادیدهگرفتنمیتواندباعثازکارافتادگیجدیشود.

اینشامللرزشانگشتسفیدمیشودکهمیتوانددردشدیدیدرانگشتانمتاثرازآنایجادکند.

عوارضتونلمچچیست؟

یکاختلالعصبیاستکهدرد،سوزش،کرخیوضعفدربخشهاییاز (Carpal tunnel syndrome) عوارضتونلمچ دستبوجودمیآورد. بروزاینعوارضعلاوهبرسایردلائل؛استفادهازتجهیزاتسنگیندستیوایجادکنندهلرزشوارتعاش دردست .وبازواست.

علائمونشانههایاولیهاینبیماریچیست؟

/ 0 نظر / 46 بازدید