بیماریهای ناشی از کار


کارگرانی که در معرض ریسک بالای ابتلا به درماتیت تماسی آلرژیک هستند

 

Chromium: Cr

Nickel: Ni

Epoxy Resins: Epx

Acrylate Resins: Acr

Formaldehyde Resins: FmR

Rubber Chemicals: Rub

Formaldehyde: Frm

Glutaraldehyde: Glu

Colophony: Col

p-Phenylenediamine: pPD

Glycerol Thioglycolate: GTG

Kathon CG: KCG

 

Cr

Ni

Epx

Acr

FmR

Rub

Frm

Glu

Col

pPD

GTG

KCG

کارگران صنایع سیمان

x

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

برقکارها

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

نقاشان ساختمان

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

/ 0 نظر / 241 بازدید