آیین‌نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی

تبصره ـ ردیفهای 6، 7 و 8 مندرج در این ماده مطابق آیین‌نامه موضوع تبصره 3ماده 86 قانون کار جمهوری اسلامی ایران باید علاوه بر اعضای اصلی هر یک، دو نفر به عنوان عضو علی البدل نیز به شورا معرفی نمایند.
ماده3ـ درصورتی‌که در خلال عضویت، هریک از اعضاء وفات نماید و یا شرایطی را که به اعتبار آن برای عضویت شورای عالی معرفی شده‌اند از دست بدهند، مانند استعفا، بازنشستگی، خاتمه خدمت، خروج از عضویت تشکل‌های موضوع ماده131 و 136 قانون کار و کانون عالی مربوطه، غیبت غیرموجه در دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در طول سال تقویمی، عضویت آنها در شورا خاتمه یافته و برای باقیمانده مدت، دبیر شورای عالی مراتب را به رئیس شورای عالی اعلام و تصمیم متخذه را به دستگاه مربوطه به منظور معرفی عضو جدید اعلام می‌نماید.
تبصره ـ موجه یا غیرموجه بودن غیبت در ماده مذکور بر عهده رئیس شورای عالی می‌باشد.
ماده4ـ شورای عالی حفاظت فنی بنا به دعوت دبیر شورای عالی و به ریاست وزیر کار و امور اجتـماعی و یا معاون ایشان و در موارد ضروری حسب تصمیم رئیس شورای عالی و یا با تقاضای حداقل ۵ نفر از اعضاء در وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل خواهد شد.
ماده5 ـ جلسات شورای عالی با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت و تصمیمات شورای عالی با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر می‌باشد.
تبصره ـ حضور مشاورین رئیس و اعضاء شورای عالی و کمیته‌های تخصصی موضوع ماده 8 این آیین‌نامه و نماینده سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار در جلسات شورا بدون حق رای بلامانع است.
ماده6 ـ شورای عالی دارای دبیرخانه‌ای تحت سرپرستی دبیر شورای عالی خواهدبود که تهیه و تنظیم دستور جلسات، صورتجلسات، دعوت از اعضاء، تنظیم امور دفتری، انجام تصمیمات و مکاتبات لازم، حفظ و نگهداری و ثبت اوراق و اسناد و مصوبات بصورت مکتوب و تهیه فایل الکترونیکی و توضیحات لازم برای دستور جلسات و اعلام آگهی تصمیمات شورای عالی را عهده دار خواهد بود.
تبصره1ـ دبیر شورای عالی حفاظت فنی دستور جلسات را با نظر رئیس شورای عالی تنظیم و 15 روز قبل از تشکیل هر جلسه و در مواقع ضروری 72 ساعت قبل از تشکیل جلسه به اطلاع اعضاء می‌رساند. رئیس شورای عالی می‌تواند در صورت فوریت موضوعات جدیدی را در جلسه به عنوان دستور جلسه مطرح نماید.
تبصره2ـ دبیر شورای عالی موظف است خلاصه مذاکرات و تصمیمات شورا را در دفتر ثبت و به امضاء اعضاء شورا حاضر در جلسه برساند.
ماده7ـ تشکیلات مورد نیاز دبیرخانه شورای عالی و نیازهای پرسنلی و پشتیبانی توسط دبیر شورا به معاون روابط کار پیشنهاد و پس از تایید توسط وزیر کار و امور اجتماعی جهت اقدام، ابلاغ می‌گردد. 
ماده8 ـ شورای عالی می‌تواند در موارد ضروری و به منظور انجام بررسیهای لازم نسبت به مـسائلی که نیاز به اظهارنظر کارشناسی و یا بازدیدهای میدانی دارد، اقدام به تشکیل کمیته‌های تخصصی نماید.
ماده9ـ آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها، ضوابط، موازین و مقررات مصوب شورای عالی و آن بخش از مصوبات که برای افراد ایجاد حق و یا تکلیف می‌نماید، پس از تصویب نهایی وزیر کار و امور اجتماعی برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی خواهد شد.
ماده10ـ حق حضور اعضای شورای عالی، اعضای کمیته های تخصصی، مشاورین و مدعوین موضوع تبصره ماده 5 این آیین‌نامه و همچنین هزینه‌های مربوط به دبیرخانه شورای عالی و سایر هزینه‌ها هر ساله توسط دبیر شورای عالی به معاون روابط کار پیشنهاد و پس از تائید توسط وزیر کار و امور اجتماعی به منظور لحاظ نمودن در بودجه سنواتی تصویب و ابلاغ می‌گردد. 
این آیین‌نامه مشتمل بر 10 ماده و 5 تبصره در جلسه مورخ 17/3/1389 شورای عالی حفاظت فنی تهیه و در تاریخ 16/11/1389 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، آیین‌نامه قبلی مصوب 23/6/1370 و اصلاحیه‌های مورخ 30/7/1375 و12/5/1383 لغو می‌گردد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ عبدالرضا شیخ‌الاسلامی

/ 0 نظر / 121 بازدید