ارگونومی کاربردی برای کاربران کامپیوتر ( 5 )

    تدابیر ارگونومیک متداول

       نصب صندلی مناسب

 صندلی مناسب

·         پاها صاف روی زیرپائی یا زمین

·         رانها بالای زانو

·         نشیمنگاه صندلی کمی به جلو خم شده باشد .

·         نشیمنگاه صندلی 5/2 الی 5/7 سانتی متر از گودی پشت زانو فاصله داشته باشد .

·         کمر حمایت شود ( پشتی صندلی خود را تنظیم کنید و یا یک حوله لوله شده را در قوس کمر قرار دهید ) .

·         تکیه گاه بازو 5/2 الی 5 سانتی متر پائین تر از آرنج قرار بگیرد بطوریکه شانه ها راحت باشند .

·         شانه ها بوسیله جوانب تان در موقعیت راحت قرار بگیرد بطوریکه آرنج در زاویه 90 درجه باشد .

·         مچ دست صاف و در مسیر ساعد باشد .

 

  •       نصب کامپیوتر مناسب

 نصب کامپیوتر مناسب

·         موقعیت صندلی مناسب بوده و کیفیت آن بالا باشد .

·         موقعیت مانیتور : 45 تا 60 سانتی متر از شما فصله داشته باشد , بالای صفحه تصویر در سطح افقی چشم قرار گیرد , در مرکز دید و فاقد درخشندگی باشد .

·         نگهدارنده پرونده : در صورت امکان نزدیک به صفحه تصویر و بموازات زاویه مانیتور باشد .

·         موقعیت کیبورد : مچ ها صاف , شانه ها طبیعی در جوانب , آرنج با زاویه 90 درجه ( برای مثال بازوها باید بطور طبیعی متصل به ساعد و به موازات کف اتاق قرار گیرد )

·        موقعیت ماوس : در صورت امکان نزدیک به کیبورد باشد بطوریکه گهگاه اجازه داشته باشید از تکیه گاه مچ و بازو استفاده کنید . اگر بیشتر اوقات از آن استفاده می کنید بهتر است در مرکز قرار گیرد .

 

منبع : http://www.rsiguard.net/help/ErgoAnswers/ergonomics.html

/ 0 نظر / 29 بازدید