سم شناسی

 

موادی که در هنگام ریخته شدن در آب به میزان زیادی تولید گازهای سمی تنفسی می نمایند

گاز(های) سمی تفسی تولید شده

نام ماده شیمیائی

 

ردیف

HCl

 

Dimethyldichlorosilane

 

1

HCl

 

Ethyltrichlorosilane

 

2

HCl

 

Methyldichlorosilane

 

3

HCl

 

Methyltrichlorosilane

 

4

HCl

 

Trichlorosilane

 

5

HCl

 

Trimethylchlorosilane

 

6

HCl

 

Vinyltrichlorosilane

 

7

HCl

 

Vinyltrichlorosilane, inhibited

/ 0 نظر / 50 بازدید