کیف های مدرسه

 

 کیف های مدرسه

   یکی از معمول ترین راه های بردن کتاب و دفتر به مدرسه کیف است و می توان اینوسیله را یکی از همراهان همیشگی کودکان در طول سال تحصیلی دانست . اما آیا می دانیدکه استفاده ی نادرست از این وسیله میتواند صدمات جبران ناپذیری به ستون فقراتکودکانتان تحمیل کند؟ درد گردن ، کمر درد ، انحناهای غیر طبیعی ستون فقرات ، افزایشغیر طبیعی انحناهای ستون فقرات و حتی در مواردی آسیب به رشته های عصبی از جمله یاین آسیب ها و مشکلات به شمار می روند. برای پیشگیری از این آسیب ها باید ما وکودکانمان اطلاعات کافی در مورد نحوه ی استفاده صحیح از کیف های مدرسه داشته باشیم.
حمل کیف های کوله ای اگر توسط یک شانه انجام شود باعث وارد کردن فشار زیاد بهطور نا متناسب و غیر همسان به این سمت شده ، و موجب انحنای غیر طبیعی در ستون فقراتمی‌شود. این مسئله گر چه در بالغین نیز حائز اهمیت است اما در کودکان به‌خاطر اینکههنوز این مهره ها در حال رشد هستند ، بیشتر خودنمائی می‌کند. و زمینه ساز اسکولیوز ( انحنای غیر طبیعی ستون فقرات به طرفین ) خواهد بود.همچنین کشیدگی حاصل از حمل کیف، باعث آسیب های گذرا یا حتی ماندگار در ریشه های عصبی شانه و دست ها ، همچنین ریشههای عصبی گردن خواهد شد.

   سنگینی بیش از حد کیف، در اثر حمل کتاب‌های درسی و وسایل مدرسه مسئله ای نسبتامعمول است و بطور شایع دیده می‌شود ، حمل نامناسب و غیر اصولی کیف اثرات بسیار منفیو بعضا ماندگاری بر مفاصل و ریشه های عصبی دارد.در شرایط یکسان و درمقایسهباکیف‌های دستی ،می‌توان کوله پشتی ها را سالم تر در نظر گرفت ! چرا که در صورتاستفاده صحیح نیرو را به دو طرف منتقل می‌کنند ، و به این دلیل اثرات منفی کمتریبرای سلامتی بدن خواهند داشت ، البته باید سعی شود در انتخاب کوله پشتی دقت کافیمبذول گردد. مسئله ی مهم در انتخاب کوله پشتی ، مشخصات آن است و نباید صرفا بر اساسمد و زیبائی تصمیم گیری کنیم . این چیزی است که متاسفانه معمولا در نظر گرفته نمیشود . هر چه انتشار نیروهای وارده توسط کوله پشتی به نواحی مختلف بدن بیشتر باشد ،بهتر خواهد بود ، یعنی باید نیروی وارده در محل‌های مختلف پخش شودتا اثراتنامطلوب و منفی آن کاهش یابد.برای این منظور کوله پشتی خوب باید دو بند شانه ای پهنو نرم داشته باشد ، که بتوان آنها را به راحتی روی شانه ها قرار داد . بند کمری نیزاز جمله ضروریات یک کوله پشتی خوب بشمار میرود ، چرا که از انتقال تمام نیروی وزنبه شانه ها جلوگیری میکند و خصوصا از ایجاد سوانح احتمالی در فرد مثلا در زمستانجلوگیری می‌کند. باید سعی شود کمترین میزان کتاب و لوازم التحریر با کیف یا کولهپشتی حمل شود ، و برای این هدف باید مسؤلین مربوطه یا والدین کودک ابتکاراتی را بهکار بندند ، مثلا کتاب را در مدرسه یا منزل مورد استفاده قرار دهند و برای محل دیگراز جزوه یا سایر روش‌های مفید ، بهره ببرند.مطلقا نباید کودکان را به حمل وسایلی کهبندرت مورد استفاده قرار می‌گیرند وادارکنیم ، برای مثال انتقال تمام دفاتر یاکتاب‌ها بطور روزمره منع شود وصرفا وسایل ضروری را جابجا نمایند. باید به کودک خودآموزش دهیم که کوله پشتی را تا حد امکان به پشت خود بچسباند و از معلق نگه داشتن آنخودداری نماید . همچنین باید از نگه داشتن کیف و کوله پشتی در دست یا بر روی شانهها در سر صف جلوگیری نمائیم .

   در مورد اینکه چه میزان وزنی را برای کودکان سنگین بدانیم اختلاف نظرهای زیادیوجود دارد ولی اغلب محققین قبول دارند که وزن بالاتر از 10 - 15% وزن کودک ، برایاو سنگین در نظر گرفته می شود.اما حتی این هم نمی‌تواند میزان دقیقی باشد چونبسیاری از کودکان تحمل این وزن را هم ندارند.

اگر دیدید که کودک برای حمل کولهاش باید خود را به جلو خم کند ، بدون توجه به وزن آن ، این کوله را برایش سنگینبدانید ، همچنین ایجاد درد ، گزگز اندام ها خصوصا دستها و شانه ها یا هر گونهمشکلات دیگر نیز به معنی ضرورت کاهش وزن کیف و کوله پشتی می باشد

/ 0 نظر / 45 بازدید