پرهیز از کمر درد

درصورتیکهبهمواردزیردقتکنیدمیتوانیدازابتلاءبهکمردرداجتنابکنید:

 

کنترلکنیدماشینیکهبهشمااختصاصدادهشدهبهاندازهکافیبزرگوقدرتکافیبرایکاریکهبایدانجامدهیدوشرایط موردنیازبرایعملکردآنرادارااست. اگرازاینمواردمطمئننیستیدباسرپرستخودصحبتکنید.

کنترلکنیدکهماشینبدرستینگهداریشدهوهرگونهعیبآنتعمیرشدهاست)برایمثالصندلیمتحرکمعیوبیاترمزهای معیوب،استحکامفرمانواجزامتحرک( واینکهفشارتایرهاتنظیماست.

هرگونهعیبدروسیلهنقلیهیامسائلدیگرراگزارشدهید.

صندلیراطوریتنظیمکنیدکهراحتباشیدوقسمتتحتانیپشتشمارانگهداردوبتوانیدبدوننیازبهکشیدنبدن،پیچخوردن یاتکیهدادنببینید.

مطمئن

/ 0 نظر / 32 بازدید