کارشیفت شب خطردیابت را افزایش می دهد

کارشیفت شب خطردیابت را افزایش می دهد

 
زنانی که شغلشان آنهارا ایجاب می کند که به طورنوبتی درشیفت های روز وشب کارکنند، مخصوصا اگراین برنامه ی کاری شان برای مدتی طولانی ادامه داشته باشد، درمعرض خطربالای دیابت هستند.
تحقیقات نشان می دهند خطرابتلا به دیابت نوع 2 درزنانی که به طوردائمی درسالهای متوالی به طورشیفتی کارمی کنند، افزایش پیدا می کند.
پرستارانی که به طورنوبتی به مدت سه سال درشیفت شب کارمی کنند، درمقایسه با پرستارانی که فقط روزها کار می کنند، 20درصد بیشتر احتمال دارد که به دیابت نوع2 مبتلا شوند. درحالی که پرستارانی که حداقل 20سال کارشان به صورت شیفتی می باشد، حدود 60درصد بیشتر احتمال دارد که به بیماری مبتلا شوند. بیشتر افزایش درخطرابتلا به دیابت را می توان به چاق شدن نسبت داد. چاق شدن یکی ازعوارض جانبی معمول وشناخته شده ی شیفت کاری است که برنامه ی خوردن و خوابیدن را مختل می کند که باعث چالش درسبک زندگی سالم می شود. ولی اختلالات ظریف دیگری هم دراین مسئله نقش دارند.ساعات کاری نامنظم، ریتم ساعت زیستی بدن را مختل می کند که نقش حیاتی درحفظ متابولیسم قند خون سالم و تعادل انرژی ایفا می کند. تحقیقاتی که درگذشته روی حیوانات و انسانها انجام شده اند، نشان می دهند که کمبود خواب وسیکل نامنظم بیدارشدن ازخواب، منجربه مقاومت به انسولین وافزایش مقدارقند خون می شود که هردوی اینها نشانه ی دیابت هستند. ساعت زیستی درون ما روی توانایی مان برای سوخت وساز غذاهای خاص درساعات مشخص تاثیرمی گذارد.

 

/ 0 نظر / 40 بازدید