# ارگونومی

پرهیز از کمر درد

درصورتیکهبهمواردزیردقتکنیدمیتوانیدازابتلاءبهکمردرداجتنابکنید:   • کنترلکنیدماشینیکهبهشمااختصاصدادهشدهبهاندازهکافیبزرگوقدرتکافیبرایکاریکهبایدانجامدهیدوشرایط موردنیازبرایعملکردآنرادارااست. اگرازاینمواردمطمئننیستیدباسرپرستخودصحبتکنید. • کنترلکنیدکهماشینبدرستینگهداریشدهوهرگونهعیبآنتعمیرشدهاست)برایمثالصندلیمتحرکمعیوبیاترمزهای معیوب،استحکامفرمانواجزامتحرک( واینکهفشارتایرهاتنظیماست. • هرگونهعیبدروسیلهنقلیهیامسائلدیگرراگزارشدهید. • صندلیراطوریتنظیمکنیدکهراحتباشیدوقسمتتحتانیپشتشمارانگهداردوبتوانیدبدوننیازبهکشیدنبدن،پیچخوردن یاتکیهدادنببینید. • مطمئن
/ 0 نظر / 29 بازدید