# ایمنی

آیین‌نامه مربوط به انتخاب اساتید دانشگاه و ... در شورای عالی حفاظت فنی

تبصره ـ انتخاب دانشگاه مرتبط با پیشنهاد رئیس شورای عالی حفاظت فنی می‌باشد. ب) دو نفر نمایندگان کارگران با معرفی کانون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

پرهیز از کمر درد

درصورتیکهبهمواردزیردقتکنیدمیتوانیدازابتلاءبهکمردرداجتنابکنید:   • کنترلکنیدماشینیکهبهشمااختصاصدادهشدهبهاندازهکافیبزرگوقدرتکافیبرایکاریکهبایدانجامدهیدوشرایط موردنیازبرایعملکردآنرادارااست. اگرازاینمواردمطمئننیستیدباسرپرستخودصحبتکنید. • کنترلکنیدکهماشینبدرستینگهداریشدهوهرگونهعیبآنتعمیرشدهاست)برایمثالصندلیمتحرکمعیوبیاترمزهای معیوب،استحکامفرمانواجزامتحرک( واینکهفشارتایرهاتنظیماست. • هرگونهعیبدروسیلهنقلیهیامسائلدیگرراگزارشدهید. • صندلیراطوریتنظیمکنیدکهراحتباشیدوقسمتتحتانیپشتشمارانگهداردوبتوانیدبدوننیازبهکشیدنبدن،پیچخوردن یاتکیهدادنببینید. • مطمئن
/ 0 نظر / 20 بازدید