# بیماریهای_ناشی_از_کار

لرزش دست-بازو

عوارضلرزشدستوبازوچیست؟ • لرزشدستوبازوبراعصاب،رگهایخونی،ماهیچههاومفاصلدست،مچوبازواثرمیگذارد. • اینعوارض،درصورتنادیدهگرفتنمیتواندباعثازکارافتادگیجدیشود. • اینشامللرزشانگشتسفیدمیشودکهمیتوانددردشدیدیدرانگشتانمتاثرازآنایجادکند. عوارضتونلمچچیست؟ یکاختلالعصبیاستکهدرد،سوزش،کرخیوضعفدربخشهاییاز (Carpal tunnel syndrome) عوارضتونلمچ دستبوجودمیآورد. بروزاینعوارضعلاوهبرسایردلائل؛استفادهازتجهیزاتسنگیندستیوایجادکنندهلرزشوارتعاش دردست .وبازواست. علائمونشانههایاولیهاینبیماریچیست؟ •
/ 0 نظر / 48 بازدید

از شنوایی خود مراقبت کنید وگرنه آن را از دست میدهید!

آیادرمحلکارمنمشکلسروصداوجوددارد؟   احتمالااگربههرکدامازپرسشهایزیردربارهسروصدادرمحلیکهکارمیکنیدجوابمثبتدهید،جواب "آری" است: • آیاتحملسروصدابرایتانطاقتفرسااست - مانندخیابانشلوغ،صدایجاروبرقییاهنگامحضوردررستورانشلوغ؟ • آیادرحداقلقسمتیازروزمجبورهستیدبرایاینکهمکالمهعادیداشتهباشیدبلندترحرفبزنید؟ • آیاازابزارهایاماشینآلاتپرسروصداهرروزبیشازنیمساعتاستفادهمیکنید؟ • آیادرصنعتیپرصدامانندساختوساز،تخریبیاجادهسازی؛چوببری؛پردازشپلاستیک؛مهندسی؛تولیدمنسوجات؛ پارچهبافیمعمولی؛آهنگری،پرسیامنگنه؛ساختکاغذومقوا؛قوطیوبطریسازی؛ریختهگریکارمیکنید؟ • آیاسر
/ 0 نظر / 23 بازدید

پرهیز از کمر درد

درصورتیکهبهمواردزیردقتکنیدمیتوانیدازابتلاءبهکمردرداجتنابکنید:   • کنترلکنیدماشینیکهبهشمااختصاصدادهشدهبهاندازهکافیبزرگوقدرتکافیبرایکاریکهبایدانجامدهیدوشرایط موردنیازبرایعملکردآنرادارااست. اگرازاینمواردمطمئننیستیدباسرپرستخودصحبتکنید. • کنترلکنیدکهماشینبدرستینگهداریشدهوهرگونهعیبآنتعمیرشدهاست)برایمثالصندلیمتحرکمعیوبیاترمزهای معیوب،استحکامفرمانواجزامتحرک( واینکهفشارتایرهاتنظیماست. • هرگونهعیبدروسیلهنقلیهیامسائلدیگرراگزارشدهید. • صندلیراطوریتنظیمکنیدکهراحتباشیدوقسمتتحتانیپشتشمارانگهداردوبتوانیدبدوننیازبهکشیدنبدن،پیچخوردن یاتکیهدادنببینید. • مطمئن
/ 0 نظر / 29 بازدید