# خبر

پژوهشکده محیط زیست در وزارت بهداشت تأسیس می‌شود

  پژوهشکده محیط زیست در وزارت بهداشت تأسیس می‌شود علیرضا مصداقی‌نیا، رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان این مطلب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 121 بازدید

«پیکان»بیشترین آلودگی صوتی راایجاد می‌کند

«پیکان»بیشترین آلودگی صوتی راایجاد می‌کند مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: بر اساس آخرین بررسی‌ها و نتایج به دست ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

پیام مدیر کل مرکز سلامت محیط و کار

بنامخدا پیاممدیرکلمرکزسلامتمحیطوکار   8 اردیبهشت1388 مصادفبا28 آوریل2009 میلادیروزجهانیایمنی،بهداشتحرفهایوسلامت شغلیرابههمهخدمتگذارانعرصهسلامتشغلیوهمکارانمحترمبهداشتحرفهایتبریکوتهنیتعرضمینمایم.   همهمادرمقابلمرگوزندگیمسئولیم   درهر15 ثانیهیککارگرمیمیردو160 کارگربه» درزمانیکهاعلاممیگردددرجهان زنگخطریرابرایتمامخدمتگزارانحیطه« حوادثوبیماریهایناشیازکاردچارمیشوند بهداشتحرفهایوسلامتشغلیبهصدادرمیآوردوماراواداربهخدمترسانیهرچهبیشتربه اینقشرمینماید. اینجانبدستتمامیاورانخوبومؤثردرمقابلهبااینخطراتازکارفرمایانگرفتهتاکارگران، دولتمردان،اساتیددانشگاهها،کارشناسانصدیقبهداشتحرفهایدر
/ 0 نظر / 13 بازدید

دندانپزشکان در معرض خطر آسیب‌ ستون فقرات هستند

یک فیزیوتراپ: دندانپزشکان در معرض خطر آسیب‌ ستون فقرات هستند دردهای ستون فقرات در دندانپزشکان شیوع بالایی داشته و این افراد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید