دستورالعمل حمل دستی بار

در هنگام بلند کردن اجسام صفحه ای چه مواردی باید انجام شود ؟

·         به حالت آماده به حرکت در نزدیکی توده صفحات بایستید .

·         صفحه را بطور محکم از نقطه میانی کناره بالائی آن توسط دست نزدیکتر بگیرید .

·         صفحه را به سمت بالا و جلو بدن بکشید .

·         با استفاده از دست دیگرتان چنگش را جابجا نموده و انگشتانتان را روی سطح صفحه قرار دهید .

·         صفحه را بطور عمودی به سمت بالا و کنارتا حد نیمه توده صفحات بکشید .

·         لبه پائینی صفحه را با دست آزادتان گرفته و دستتان را با قرار دادن آن در کنار زانو حمایت کنید .

·         بدون ایجاد خمش و پیچش بدن بایستید .

 

در هنگام حمل بار چه مواردی را باید انجام دهیم ؟

·         برای حمل اجسام صفحه ای از چرخدستی های حمل صفحات (drywall carts) استفاده کنید .

·         در جائی که چرخدستی در دسترس نیست از دیگر پرسنل کمک بگیرید .

·         برای حمل دستی از دستگیره های حمل استفاده کنید .

·         همواره برای حمل شیشه ها و دیگر اجسامی که دارای لبه تیز هستند از دستکش و دستگیره های حمل استفاده کنید .

/ 0 نظر / 29 بازدید